Etik İlkeler

Uygun Olmayan Davranışların Bildirilmesi İçin Etik Başvuru Hattı

HTR etik hattına başvuruda bulunmak isteyenler etik@htr.com.tr adresine e-posta gönderebilirler. Etik hatta gerek firma içinden, gerekse de firma dışından açık kimliğini belirtmek kaydıyla bütün gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunabilirler. Başvurular kişisel bir şikayet konusuyla yapılabileceği gibi sistem ve iş süreçlerinde olduğu düşünülen bir etik problem hakkında da olabilir.

Kurumsal ve Kişisel Değerlerimiz

 • Dürüstlük
 • Adalet
 • Yetkinlik
 • Etkinlik
 • Görev Bilinci
 • Sorumluluk Alabilme

 

 • İnisiyatif Kullanabilme
 • Ölçülebilir Katma Değer Üretme
 • Esneklik
 • Nesnellik
 • Müşteri Odaklı Olmak
 • Sürekli Gelişim

 

Etik İlkelerimiz

HTR Çalışanları:

 • Görev ve sorumluluklarını yerine getirirken şirket çıkarlarını olumsuz etkileyeceğine inandıkları hiçbir ilişki, çıkar, etkinlik ve girişim içinde olmazlar.
 • Şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda, tüm iş süreçlerinde ve ilişkilerinde evrensel iş etiği ilkelerine, HTR değerlerine ve yüksek bir çalışma ahlakına uygun davranırlar.
 • Şirketle ilişkili tüm etkileşen gruplarına tutarlı ve dürüst davranırlar.
 • Şirkette edindikleri bilgiyi ve şirket kimliğini kişisel çıkarları için kullanmazlar.
 • Şirket bilgilerinin gizliliğine önem verirler ve bilgi güvenliği prensiplerine uygun davranırlar.
 • Bilişim teknolojileri yoluyla ulaşılan kişisel bilgileri kişilerin özel hayatını açığa çıkaracak şekilde kullanmazlar.
 • Ülkesindeki ve iş yapılan diğer ülkelerdeki kanunlara ve HTR’nin etkileşimde bulunduğu kurum/kuruluşların prosedürlerine uygun davranırlar.
 • Şirketin finansal, fiziki ve beşeri kaynaklarını kendilerine emanet edilmiş milli bir kaynak olarak görür; etkin ve verimli kullanılmasına dikkat ederler.
 • Kişisel ve kurumsal fikri mülkiyet haklarına saygı gösterirler ve ihlal etmezler.
 • Tüm faaliyet ve çalışmalarında doğal çevrenin korunmasına azami dikkat sarf ederler.
 • Etkileşimde bulundukları tüm kişi/kuruluş ve kurumlardan da HTR’nin etik değerlerine uygun davranmalarını beklerler.
 • Firmaya yapılan alımlar sırasında tedarikçilerden bir takım kişisel çıkarlar elde etmenin rüşvet kapsamında değerlendirilen gayri ahlaki uygulamalar olduğunu ve müşterilerden kabul edilen hediyelerin de bu kapsamda değerlendirildiğini bilirler. Bu tür gayri ahlaki davranışlarda bulunmazlar.

 

Her çalışan iş etiği sürecini öğrenmekten ve bu konuda ihtiyaç duyduğunda yardım almaktan sorumludur. Etik olmadığı düşünülen davranışlar ve işlemler etik hattına bildirilmelidir. HTR etik ilkelerinin ihlali hoş görülmeyecektir ve gereken işlem yapılacaktır.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.