Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

Havelsan Teknoloji Radar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“HTR”);

Etik İlkeleri El Kitabı  kapsamında yapılacak başvurya ilişkin olarak bizzat HTR’ye sağladığınız Ad/ Soyad, TC kimlik numarası, cep telefonu numarasıdandan oluşan kişisel verileri;

 

  1. Kimlik tespitinin yapılabilmesi,
  2. Başvuruya konu olayın anlaşılabilmesi,
  3. Başvurya konu bilgi ve belgelerin incelenebilmesi
  4. Etik kurulunda soruşturma ile ilgili nihai değerlendirmenin yapılabilmesi,

 

amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

Bu kişisel veriler, HTR ortak ve iştiraklerine, işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarına, HTR çalışanlarına, soruşturma amacıyla aktarılabilecektir.

Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, hukuki sebebine dayalı olarak, başvuru formunun doldurup Etik Kuruluna iletilmesi suretiyle otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

Kanunun 11. maddesinde sayılan haklara sahipsiniz. Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre HTR’nin aşağıda belirtilen iletişim adreslerine yazılı olarak iletebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu: Havelsan Teknoloji Radar Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Veri Sorumlusu Telefon Numarası: 0(312) 847 51 30

Veri Sorumlusu Elektronik Posta Adresi: htr@htr.com.tr

Veri Sorumlusu İnternet Adresi: htr.com.tr

Veri Sorumlusu Posta Adresi: Çankırı yolu 7. Km 06750 AKYURT-ANKARA

 

Gerçek Kişi Başvuru Formu 

Tüzel Kişi Başvuru Formu