HTR Güvenlik Kamerası Aydınlatma Metni

HTR Güvenlik Kamerası Aydınlatma Metni

HAVELSAN TEKNOLOJİ RADAR (HTR) SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

HİZMET BİNASI İÇERİSİNDE YER ALAN GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu “Aydınlatma Metni”, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Havelsan Teknoloji Radar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“HTR”) tarafından, KVKK’nın ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı 10. maddesi ve ‘İlgili Kişinin Hakları’ başlıklı 11. maddesi çerçevesinde, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenmesi, kullanılması, aktarılması, imha edilmesi konularında tarafınıza bilgi vermek maksadıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirketimiz bünyesinde tabi olunan MSB Savunma Sanayii Güvenliği Yönergesinin altıncı bölümünün üçüncü alt başlığına uygun olarak tesis güvenliğini sağlayabilmek adına hazırlanan Tesis Özel Güvenlik El Kitabı (TÖGEK) gereği tesis içerisinde görüntü kaydı alınmaktadır.

Kişisel Verilerin Kapsamı

Hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi, depo ve kat koridorları hizmet alanında bulunan toplam 81 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi 7/24 olarak Güvenlik birimi tarafından denetlenmektedir. Bu kayıtlar 30 gün süre ile HTR bünyesinde tutulmakta olup 30 gün sonunda tüm kayıtlar, KVKK’ya uygun olarak silinmektedir.

 

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Şirketimiz, kişisel verilerinizi sadece; kişilerin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, hukuki yükümlüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması veyahut meşru menfaatin gerektirmesi sebebiyle, KVKK’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli tedbirler alınmak kaydıyla ve Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla doğrudan/dolaylı/yurtiçi iştiraklerimiz, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz tüzel ve gerçek kişiler, tedarikçiler, alt yükleniciler, iş ortaklarımız, hissedarlarımız, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ilgili diğer kişi veya kurumlara aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Haklarınız

KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde kişisel veri sahipleri olarak;

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
  4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
  5. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, 
  6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
  7. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 
  8. Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

haklarına sahipsiniz.

HTR ile paylaştığınız bilgilerin/verilerin doğru olması ve HTR’ye doğru olarak aktarılmış olması haklarınızı kullanabilmeniz açısından önem arz etmektedir. Kişisel verilerinizde bir değişiklik olması halinde HTR’ye aşağıda yer verilmekte olan yöntemler ile bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Yanlış ya da hatalı bilgi verilmesinden doğacak sorumluluk bilgiyi/veriyi HTR’ye ileten tarafa aittir.

Bu kapsamda yapacağınız talepler KVKK kapsamında yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca HTR’ye daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle iletilebilecektir. Bunun için, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren ve Şirketimiz tarafından internet sitesinde (www.htr.com.tr) sunulan başvuru formu ile Şirketimiz Merkezi olan Çankırı yolu 7.km Akyurt-ANKARA adresine bizzat başvurabilir, başvurunuzu noter kanalıyla gönderebilir, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imza ile imzalandıktan sonra HTR’nin kayıtlı e-posta  adresi htrtr@.hs01.kep.tr’ye e-imzalı olarak veya kisiselveriler@htr.comt.tr elektronik posta adresine e-posta yolu ile ulaştırabilirsiniz.

HTR, başvuruyu müteakip 30 günlük yasal süre içerisinde başvuruyu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektirir hallerde HTR’nin; 10 sayfanın üzerindeki yazılı cevaplarda her sayfa için 1 Türk Lirası, CD, flash bellek gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücreti sizden talep etme hakkı saklıdır.