Ziyaretçi Aydınlatma Metni

Ziyaretçi Aydınlatma Metni

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusu: Havelsan Teknoloji Radar A.Ş.
 Çınar Mah. Çankırı Yolu 7.km Akyurt Ankara

 

Havelsan Teknoloji Radar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (bundan sonra “HTR” olarak anılacaktır) olarak; kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat doğrultusunda HTR tesislerine olan ziyaretleriniz kapsamında işlemekteyiz.

 

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Ad,
 • Soyad,
 • T.C. Seri No.
 • T.C.Kimlik Numarası
 • İmza
 • Araç Plaka ve Ruhsat
 • Silah seri No.

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi,  Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, HTR tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz sisteme giriş yapılarak toplanmaktadır.

 

 

 

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • İş Yeri İsmi/Unvanı

 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, HTR tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

İşlem Güvenliği Kayıtları

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Cihaz Marka, Model ve Seri Numarası

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, HTR tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, elektronik cihazlar ve bilgi sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

 

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • CCTV Kayıt Bilgileri

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, HTR tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CCTV kameralar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz Yurt İçinde Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz,

 • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt içindeki Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na aktarılabilecektir.

Kişisel Verileriniz Yurt Dışına Aktarılıyor mu?

Kişisel verileriniz, iş süreçlerimizde yurt dışına aktarılmamaktadır.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

 • Islak imzalı ve Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte ile Çınar Mah. Çankırı Yolu Yolu Akyurt Ankara adresine bizzat başvurarak,
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kisiselveriler@htr.com.tr adresine e-posta gönderilerek,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle htrtr@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,

HTR’ye iletebilirsiniz.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formu’nda (www.htr.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz) seçilen usullerinden biri ile gönderilir.